Vážená paní/Vážený pane,
 
 dne 24. srpna 2022 se konala schůze Rady města Brna č. R8/233. Pod bodem 142 „Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů města na bytových jednotkách v domech č. p. 852, 853, 855 na ulici Majdalenky členům DRUŽSTVA MAJDALENKY, prodej pozemků v katastrálním území Lesná DRUŽSTVU MAJDALENKY, zřízení služebnosti“. Následně dne 6. září 2022 proběhlo zasedání Zastupitelstva města Brna, které návrh schválilo viz:
https://www.google.com/url?q=https://www.brno.cz/documents/20121/2903306/Materi%25C3%25A1l_141-141.pdf/c49d0db2-9522-25c1-1434-b8ff6d7acefe?t%3D1661983489547&source=gmail&ust=1664897124080000&usg=AOvVaw3aqg1PpkqRtzDf33XKOSwd">https://www.brno.cz/documents/20121/2903306/Materi%C3%A1l_141-141.pdf/c49d0db2-9522-25c1-1434-b8ff6d7acefe?t=1661983489547 
veškeré schvalovací procedury MMB byly tedy úspěšně ukončeny.
 
Akuální info:
1. Vypracováním Dohody o narovnání s jednotlivými členy družstva dle schválené vzorové dohody vč, schálených změn a návrhu na vlad do KN 
byla pověřena notářská kancelář JUDr.Miky, která je v kontaktu s BO MMB.
2. Kupní smlouva na nákup pozemků garážových vjezdů 823, 855 byla předložena MMB. PDM ji podepsalo a kupní cenu ve výši kč 420.000 uhradilo,  v souladu Dohodou o narovnání čl.IV odst. 21 - odkládací podmínka. Po podpisu ze strany MMB bude notářskou kanceláří podán návrh na vklad do KN.
 
Související skutečnosti:
1.  Daně z příjmu fyzických osob z titulu nabytí podílu města na bytové jednotky nebudou žádné, pokud bude schválen vládní návrh zákona č. 254/0, který je s současné době ve 2. čtení Poslanecké sněmovny /11.10.2022/ - viz příloha.   Od daně z příjmů FO je navršeno v § 19 osvobození z příjmu od daně pod písmenem q) str. 7. bod. 9, str.10 bod 4, zdůvodnění str. 62 - 63.
V případě schválení nám odpadne boj s FÚ o zdanění podílu města na bytech získaných bezúplatným převodem /za Družstvo 30 mil. Kč/.
2. S věřitelem PSJ INVEST, a. s., byla uzavřena Dohoda o narovnání  výši 5.073.850,- Kč s úradou  do termínu 31. srpna 2022. Dluh byl ze strany dužstva v dohodnutém termínu zaplacen. Závazek DM vůči PSJ INVEST, a. s. původně ve výši Kč 8.899.561 přestal existovat /úspora  Kč 3.825.711/.
3. PDM se navrhuje, aby náklady na převody BJ proběhly v plně režii DM a nebyly účtovány členúm družstva /Nájemní smlovy č. VII a čl.VIII./.
 
Závěr:
V průběhu měsíce října 2022  bude vypracována 151 Dohod o narovnání mezi MMB, DM a členy družstva, které bude muset být opatřeny úředními podpisy všemi členy družstva jako podklad pro vklad do KN.
O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat,
v případě dotazů
Jiří Švéda,
předseda PDM
 
 Návrh zákona o dani z přílmů .....lke stažení  ZDE
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážená paní/Vážený pane,

další důležitý krok MMB k bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů k BJ:

22.4.2022 byly na úřední desce magistrátu města Brna zveřejněny záměry obce

na na bezúplatný převod bytových jednotek členům Družstva Majdalenky a 

úplatný převod vjezdů do garážových stání SVJ 853 a SVJ 855 .

Do konce měsíce května 2022 .by měla být vypracována Dohoda o narovnání

mezi MMB, DM a členy družstva, která bude opět podléhat schvalovacím procesům zastupitelstvem města Brna.

Představenstvo DM doporučuje všem členům družstva, kteří nemají trvalé bydliště

nahlášené na Majdalenkách aby tak učinili (v případě společného vlastnictví manželů

alespoň jednoho z nich), aby se eliminovali rizika při převodu podílu města Brna.

Trvalé bydliště vyřizuje MMB na základě uzavřených nájemních smluv bezproblémově.

O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

Jiří Švéda,

předseda PDM

 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu Bj a pozemků vjezdů gar. stání 853,855..... ZDE

Prohlášení předsednictva DM ke zveřejnění záměru prevodu bytů... ZDE

Znalecký posudek pozemky vjezdů do garážových stání 853, 855....ZDE

Materiály předané BO MMB v souvislosti s převodem bytů do OV:

Znalecký posudek...............ZDE

 Čestné prohlášení............. ZDE

ZP podání na BO MMB.......ZDE